Regulamin XVIII Biegu Wenedów 2020

LIMIT UCZESTNIKÓW !!!!

- biegi dzieci i młodzieży - 250 osób

- bieg główny 10km - 250 osób

I. CEL IMPREZY

 • Promocja Koszalina na terenie kraju.
 • Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Koszalina.

II. TERMIN

Start:   12.09.2020r. (sobota)

 • godz. 14.00 - biegi dla dzieci i młodzieży na dystansach od 200 m do 1609m
 • godz. 16.00 - bieg na dystansie 10 000 m

III. MIEJSCE

Koszalin, ul. Piastowska (Park Książąt Pomorskich)

IV. ORGANIZATOR

Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

V. WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Urząd Miejski w Koszalinie
 • Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o.
 • Koszaliński Sztab Ratownictwa

VI. ZAPISY

W biegu głównym obowiązuje limit uczestników 250 osób opłaconych (liczy się kolejność wpłat).

On-line  do dnia 08.09.2020 do godziny 23:59 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.tkkf.koszalin.pl ,www.biegikoszalin.pl

W dniu imprezy nie będzie prowadzonych zapisów!

VII. OPŁATA STARTOWA

 • 45 zł  -  płatna przelewem do dnia 31.03.2020r.
 • 55 zł  -  płatna przelewem do dnia 08.09.2020r.
 • 70 zł  -  płatna w sekretariacie w dniu zawodów

Koszulka techniczna w pakiecie startowym dla osób, które zarejestrują się i dokonają opłaty startowej do dnia 29.08.2020r.

Przelew elektroniczny BlueMedia lub  na konto organizatora
Koszalińskie TKKF, Jedności 4, 75-401 Koszalin,
PKO BP I O/Koszalin nr 05 1020 2791 0000 7802 0064 0508,
z dopiskiem: „Bieg Wenedów” , imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie

3. Uczestnicy startują w biegu głównym w kategoriach:

 • M / K   18 – 29 lat
 • M / K   30 – 39 lat
 • M / K   40 – 49lat
 • M / K   50 – 59lat
 • M 60 – 69 lat       K ≥ 60+
 • M ≥ 70+  

UWAGA!  O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

4. Wprowadza się dodatkową kategorię DRUŻYNOWA (suma 4 czasów, w składzie minimum 2 kobiety). Czasy są sumowane na podstawie jednakowej nazwy klubu.

5. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze. Biuro będzie czynne 12.09.2020r. w godzinach od 15:00 do 17:30. Podczas weryfikacji zostanie przekazany numer startowy, za który odpowiada zawodnik (od momentu odebrania z biura).

6. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

7. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane z przodu do koszulek sportowych na klatce piersiowej.

8. Na trasie nie będzie punktów odżywczych, ani z punktów z wodą. Wodę zawodnicy otrzymają jedynie na mecie.

X. NAGRODY – BIEG GŁÓWNY

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn: 

           za miejsca  I – III  puchar + nagroda

W kategoriach wiekowych  (nie dublują się z klasyfikacją generalną):

za miejsca I – III upominek

W klasyfikacji drużynowej

  za miejsca  I – III  puchar  

            W związku z sytuacją epidemiologiczną odlewany medal okolicznościowy będzie znajdował się w pakiecie startowym.

XI. TRASA

 1. START i META znajduje się na ulicy Piastowskiej w Koszalinie
 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.

XII. DEPOZYT

1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.

2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.

3.Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XIII. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych

    wypadków.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w  jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
 6. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody
 13. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 14. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, , Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.
 15. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.

Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : www.biegikoszalin.pl  tel.607 498 662, e-mail: ktkkf@wp.pl

 

BIEGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

ROZKŁAD MINUTOWY

Bieg Krasnala:

14.00   dziewczęta - rocznik 2014 i młodsi (do 6 lat) - 200m

14.05   chłopcy - rocznik 2014 i młodsi (do 6 lat) - 200m

Biegi dzieci

14.10   dziewczęta i chłopcy - rocznik 2013 - 2012 (7 - 8 lat) -  400m

14.20   dziewczęta i chłopcy - rocznik 2011 - 2010 (9 - 10 lat ) - 600m

14.30  dziewczęta i chłopcy - rocznik 2009 - 2008 (11 - 12 lat) - 800m

Biegi młodzieżowe

14.40   dziewczęta i chłopcy - rocznik 2007 - 2006 (13 - 14 lat) - 1609m

14.50   dziewczęta i chłopcy - rocznik 2005 - 2003 (15 - 17 lat) - 1609m

Uwaga!!! W przypadku niskiej frekwencji istnieje możliwość łączenia biegów.

NAGRODY

W  biegach dzieci i młodzieży indywidualnie:

 • za miejsce I – puchar, medal, upominek.
 • za miejsca II - III medal, upominek
 • za miejsca IV - VI - upominek

Zgłoszenia do biegów dzieci i młodzieży

 1. Obowiązują zgłoszenia elektroniczne na stronie: www.biegikoszalin.pl do dnia 08.09.2020r. do godziny 23:59. W dniu zawodów nie będzie prowadzonych zapisów!
 2. Dzieci i młodzież startuje z kartami startowymi.
 3. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do podpisania (wypełnienia w biurze zawodów)
  KARTY ZGŁOSZENIOWEJ. Karta zgłoszeniowa zezwala na udział osoby niepełnoletniej w biegu, która musi zawierać podpis rodzica lub opiekuna prawnego.  Warunkiem dopuszczenia do startu osoby niepełnoletniej jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem