Decathlon
Arka

Regulamin

II OTWARTE MISTRZOSTWA KOSZALINA - 5km

I. CEL IMPREZY

Promocja Miasta i Gminy Koszalin na terenie kraju.

Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. TERMIN I MIEJSCE

21 września 2017 r - Koszalin - Stadion LA przy ul. Władysława Andersa 16

III. PROGRAM MINUTOWY

godz. 18.00 - 18.30 - sekretariat zawodów

godz. 18.30 - wspólna rozgrzewka

godz. 19.00 - start do biegu seria I

godz. 19.30 - start do biegu seria II

godz. 20.00 - uroczyste podsumowanie

IV. ORGANIZATOR

Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

V. WSPÓŁORGANIZATORZY

Gmina Miasto Koszalin

Koszaliński Sztab Ratownictwa

VI. ZAPISY

 1. On-line do dnia 16.09.2017r. do godziny 23:00 lub do osiągnięcia limitu startujących 50 osób opłaconych przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.biegikoszalin.pl

 2. W przypadku osiągnięcia limitu startujących, lista zostanie zamknięta bez możliwości zgłoszeń w dniu zawodów.

 3. W biurze zawodów - weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, Stadion LA przy ul. Władysława Andersa 16

21 września 2017 r. od godz. 18.00 – 18.30

VII. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa indywidualna:

- 25 zł do dnia 10.09.2017r.

- 30 zł do dnia 16.09.2017r.

- 40 zł w dniu zawodów

dzieci i młodzież poniżej 16 roku płacą 50% opłaty startowej

Wpłaty dokonywać na konto:

Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, ul. Jedności 4; 75-401 Koszalin

Numer konta 05 1020 2791 0000 7802 0064 0508 z dopiskiem: „Opłata startowa - Bieg na 5km” imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia

W ramach opłaty startowej każdy zgłoszony otrzymuje: pamiątkowy odlewany medal z wygrawerowanym imieniem, nazwiskiem oraz wynikiem biegu.

OPŁATA STARTOWA NIE PODLEGA ZWROTOWI, ANI PRZEKAZANIU NA INNE OSOBY.

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora www.biegikoszalin.pl

3. W biegu mogą brać udział osoby od 13 rok życia.

4. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn.

5. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

6. Przy weryfikacji osoby nieletniej uczestniczyć musi ich opiekun prawny.

6. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

X. WYRÓŻNIENIA

INDYWIDUALNIE

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

 • za miejsca I – III puchar

Na mecie otrzymają odlewany medal okolicznościowy z imieniem nazwiskiem oraz wynikiem. Losowanie upominków wśród wszystkich uczestników.

XI. TRASA

 1. START i META - Stadion LA przy ul. Władysława Andersa 16

 2. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.

XII. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.

 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.

 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XIII. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.

 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).

 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).

 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.

 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.

 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.

 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.

 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody

 13. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).

 14. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.

 15. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : www.biegikoszalin.pl  , e-mail: tkkf@wp.pl  tel. 691 116 224.