Regulamin

Zimowe Mile Górskie – 1 mila (1609 m)

I. CEL IMPREZY

Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. TERMINY I MIEJSCE

Zbiórka zawsze o godz.18.30 ul.Rolna przy Parku Linowym w środy w terminach:

20.12.2017r.,  10.01.2018r.,  24.01.2018r.,  07.02.2018r.,  21.02.2018r.,  07.03.2018r.

Start do biegu przy ulicy Piłsudskiego na wysokości wjazdu na parking szpitala - ścieżka rowerowa.

III. PROGRAM MINUTOWY

godz. 18.30 – wspólna rozgrzewka

godz. 18.55 - odprawa techniczna i wydanie chipów.

godz. 19.00 – bieg na dystansie – 1 609m pod Górę Chełmską (meta przy Sanktuarium)

IV. ORGANIZATOR

Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

V. ZAPISY

 1. On-line przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.biegikoszalin.pl

 2. Na 5min przed każdym startem wydajemy chipy przy ulicy Piłsudskiego na wysokości wjazdu na parking szpitala.

VI. UDZIAŁ BEZPŁATNY

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar czasu za pomocą zwrotnych chipów przymocowanych do obuwia. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora www.biegikoszalin.pl

4. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

W cyklu 6 biegów będą prowadzone klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn liczone według sumy punktów liczonych według zajętych miejsc

1 miejsce – 100 pkt

2 miejsce – 80 pkt

3 miejsce – 70 pkt

4 miejsce – 60 pkt

5 miejsce – 50 pkt

6 miejsce – 45 pkt

7 miejsce – 40 pkt

8 miejsce – 35 pkt

9 miejsce – 30 pkt

10 miejsce –25 pkt

11 miejsce – 24 pkt

12 miejsce – 23 pkt

13 miejsce – 22 pkt

14 miejsce – 21 pkt

15 miejsce – 20 pkt

16 miejsce – 19 pkt

17 miejsce – 18 pkt

18 miejsce – 17 pkt

19 miejsce – 16 pkt

             20 miejsce – 15 pkt

21 miejsce – 14 pkt

22 miejsce – 13 pkt

23 miejsce – 12 pkt

24 miejsce – 11 pkt

25 miejsce – 10 pkt

26 miejsce – 9 pkt

27 miejsce – 8 pkt

28 miejsce – 7 pkt

29 miejsce - 6 pkt

30 miejsce – 5 pkt

31 miejsce – 4 pkt

32 miejsce – 3 pkt

33 miejsce – 2 pkt

            kolejne miejsca 1 pkt

we wszystkich edycjach w klasyfikacji generalnej i wiekowej.

M/K-dz       6-13 lat

M/K-14     14-17 lat

M/K-18     18-29 lat

M/K-30     30-39 lat

M/K-40     40-49 lat

M-50        50-59 lat        K-50 50 +

M-60        60-69 lat

M-70        70 +

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

6. Zawodnicy startują w każdym z biegów na własną odpowiedzialność.

VIII. WYRÓŻNIENIA ZA WSZYSTKIE BIEGI W CYKLU ( po 6 edycjach )

W klasyfikacji generalnej: za miejsca I - III puchary

W kategoriach wiekowych: za miejsca I – III dyplom

ZAWODNICY, KTÓRZY UKOŃCZĄ WSZYSTKIE 6 EDYCJI OTRZYMAJĄ KOSZULKI TECHNICZNE Z DŁUGIM RĘKAWEM.

IX. TRASA

 1. START (ul. Piłsudskiego na wysokości szpitala w Koszalinie)

 2. META (na szczycie góry Krzyżanka przy Sanktuarium)

 3. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.

 4. Trasa przebiega po nawierzchni twardej.

X. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

 2. Zawodnicy muszą posiadać badania lekarskie uprawniające do udziału w biegach i startują w każdej edycji cyklu na własna odpowiedzialność.

 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).

 4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.

 5. Uczetnicy biegu muszą się poruszać z zasadami obowiązującymi na drogach publicznych i przejściach dla pieszych.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.

 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.

 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.

 11. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody na trasie biegu.

 12. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).

 13. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.

 14. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.

 15. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : www.biegikoszalin.pl , tel. 691 116 224.