Regulamin

VI Edycja - Zimowe Mile Górskie 2020 – 1 mila (1609 m)

I. CEL IMPREZY

Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. TERMINY I MIEJSCE

Zbiórka zawsze o godz.18.30 ul.Rolna przy Parku Linowym w środy w terminach:

22.01.2020r., 05.02.2020r., 19.02.2020r.

Start do biegu przy ulicy Piłsudskiego na wysokości wjazdu na parking szpitala - ścieżka rowerowa.

III. PROGRAM MINUTOWY

godz. 18.30 – wspólna rozgrzewka

godz. 18.55 - odprawa techniczna i wydanie chipów (przy ulicy Piłsudskiego na wysokości wjazdu na parking szpitala)

godz. 19.00 – bieg na dystansie – 1 609m pod Górę Chełmską (meta przy Sanktuarium)

IV. ORGANIZATOR

Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

Fundacja Herkules All Sports

V. ZAPISY

 1. On-line przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.biegikoszalin.pl

 2. Na 5 min przed każdym startem wydajemy chipy przy ulicy Piłsudskiego na wysokości wjazdu na parking szpitala.

VII. BEZ OPŁATY STARTOWEJ

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar czasu za pomocą zwrotnych chipów przymocowanych do obuwia. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora www.biegikoszalin.pl

3. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

W cyklu 3 biegów będą prowadzone

- klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

- klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn liczone we wszystkich edycjach w klasyfikacji generalnej i wiekowej.

M/K-10     10 - 13 lat

M/K-14     14 - 17 lat

M/K-18     18 - 29 lat

M/K-30     30 - 39 lat

M/K-40     40 - 49 lat

M/K-50     50 - 59 lat

M-60     60 - 69 lat   K-60  60+

M-70        70 +

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

6. Zawodnicy startują w każdym z biegów na własną odpowiedzialność.

VIII. WYRÓŻNIENIA ZA WSZYSTKIE BIEGI W CYKLU (suma czasów z poszczególnych edycji)

W klasyfikacji generalnej: za miejsca I - III puchary

W kategoriach wiekowych: za miejsca I – III dyplomy

ZAWODNICY, KTÓRZY UKOŃCZĄ WSZYSTKIE 3 EDYCJE OTRZYMAJĄ UPOMINKI.

IX. TRASA

 1. START (ul. Piłsudskiego na wysokości szpitala w Koszalinie)

 2. META (na szczycie góry Krzyżanka przy Sanktuarium)

 3. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.

 4. Trasa przebiega po nawierzchni twardej.

X. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zawodnicy muszą posiadać badania lekarskie uprawniające do udziału w biegach i startują w każdej edycji cyklu na własną odpowiedzialność.

 2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).

 3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.

 4. Uczetnicy biegu muszą się poruszać z zasadami obowiązującymi na drogach publicznych i przejściach dla pieszych.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.

 6. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

 7. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.

 8. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.

 10. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody na trasie biegu.

 11. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

 12. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.

 13. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.

 14. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : www.biegikoszalin.pl , tel. 691 116 224.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem