Regulamin

KOSZALIŃSKI BIEG GÓRSKI - 5km, 15km

I. CEL IMPREZY

 • Promocja Koszalina na terenie kraju.
 • Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Koszalina.

II. TERMIN

Start :   14.04.2018 r.

 • godz. 11.00 - dystans 15km
 • godz. 12.00 - dystans 5km

III. MIEJSCE

Koszalin, ul. Rolna (za koszalińską giełdą)

IV. ORGANIZATOR

Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

V. WSPÓŁORGANIZATORZY

Koszaliński Sztab Ratownictwa

VI. ZAPISY

 • on-line: Odbywać się będą do dnia 10.04.2018 do godziny 24:00 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.biegikoszalin.pl
 • w dniu imprezy zapisać się będzie można w  biurze zawodów od 9:00

VII. OPŁATA STARTOWA

 • 20 zł  -  płatna przelewem do dnia 31.12.2017r.
 • 30 zł  -  płatna przelewem do dnia 31.03.2018r.
 • 40 zł -   płatna przelewem do dnia 10.04.2018r.
 • 50 zł  -  płatna w sekretariacie w dniu zawodów

       PAKIET Z KOSZULKĄ + 20 zł (tylko do 31.03.2018r)

Przelew elektroniczny BlueMedia lub  na konto organizatora
Koszalińskie TKKF, Jedności 4, 75-401 Koszalin,
PKO BP I o/Koszalin nr 05 1020 2791 0000 7802 0064 0508,
z dopiskiem: „Bieg Górski” , imię i nazwisko zawodnika

VIII. PLAN MINUTOWY

09:00   - otwarcie biura zawodów

11:00   - start 15 km

12:00   - start 5 km

13.00   -  uroczyste podsumowanie

IX. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiaru czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będzie dokonywane przez sędziów.

3. Uczestnicy startują w kategoriach:

M-16    16 – 29 lat (na dystansie 15 km – kat. 18 – 29 lat)

M-30   30 – 39 lat

M-40   40 – 49lat

M-50   50 – 59lat

M-60   60 – 69 lat       

M-70   ≥ 70   

UWAGA!  O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze. Biuro będzie czynne 14.04.2018r. w godzinach od 09:00 do 11:40.

5. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

6. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą uczestniczyć w biegu na 5km i muszą posiadać pisemna zgodę opiekuna na udział.

X. NAGRODY na dystansie 5 km i 15 km

W klasyfikacji generalnej kobiet:

                        za miejsca  I – III  puchar +  nagroda

                        za miejsca  IV – XV  upominek

            W klasyfikacji generalnej mężczyzn:

za miejsca I – III  puchar + nagroda

            W kategoriach wiekowych mężczyzn   (nie dublują się z klasyfikacją generalną):

za miejsca I – III upominek

 

Każdy na mecie otrzyma odlewany medal okolicznościowy.

Losowanie upominków wśród wszystkich uczestników.

XI. TRASA

 1. START i META znajduje się przy ul. Rolnej w Koszalinie.
 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.
 4. Trasa przebiega po alejkach i drogach leśnych -  pętla ok. 5 km

XII. UBEZPIECZENIE

 1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody
 13. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
 14. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 15. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, , Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.
 16. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.

Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : www.biegikoszalin.pl  tel.607 498 662, e-mail: ktkkf@wp.pl