Decathlon
Arka

Regulamin

XVI MIĘDZYNARODOWY BIEGU WENEDÓW -10km

I. CEL IMPREZY

 • Promocja Koszalina na terenie kraju.
 • Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Koszalina.

II. TERMIN

Start:   27.05.2018r. godz. 18.00 (niedziela)

III. MIEJSCE

Koszalin, ul. Rynek Staromiejski.

IV. ORGANIZATOR

Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

V. WSPÓŁORGANIZATORZY

 • Urząd Miejski w Koszalinie
 • Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o.
 • Koszaliński Sztab Ratownictwa

VI. ZAPISY

on-line  do dnia 22.05.2018 do godziny 24:00 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.tkkf.koszalin.pl ,w dniu imprezy w  biurze zawodów od 14:00

VII. OPŁATA STARTOWA

 • 29 zł  -  płatna przelewem do dnia 30.04.2018r.
 • 39 zł  -  płatna przelewem do dnia 22.05.2018r.
 • 60 zł  -  płatna w sekretariacie w dniu zawodów

       PAKIET Z KOSZULKĄ + 20 zł (tylko do 30.04.2018r)

Przelew elektroniczny BlueMedia lub  na konto organizatora
Koszalińskie TKKF, Jedności 4, 75-401 Koszalin,
PKO BP I o/Koszalin nr 05 1020 2791 0000 7802 0064 0508,
z dopiskiem: „Bieg Wenedów” , imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie .

3. Uczestnicy startują w kategoriach:

M / K   18 – 29 lat

M / K   30 – 39 lat

M / K   40 – 49lat

M / K   50 – 59lat

M-6     60 – 69 lat       K-6   ≥ 60+

M -7     ≥ 70+  

UWAGA!  O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem, a osoby niepełnosprawne również z orzeczeniem o niepełnosprawności) w biurze. Biuro będzie czynne 27.05.2018r. w godzinach od 14:00 do 17:30. Podczas weryfikacji zostanie przekazany numer startowy, za który odpowiada zawodnik (od momentu odebrania z biura).

5. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

6. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane z przodu do koszulek sportowych na klatce piersiowej.

X. NAGRODY – BIEG GŁÓWNY

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn: 

           za miejsca  I – VI  puchar + nagroda

W kategoriach wiekowych  (nie dublują się z klasyfikacją generalną):

za miejsca I – III upominek

            Kategoria osób niepełnosprawnych: upominki dla wszystkich.

            Wszyscy na mecie otrzymają odlewany medal okolicznościowy.

XI. TRASA

 1. START i META znajduje się na ulicy Młyńskiej w Koszalinie
 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.

XII. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XIII. UBEZPIECZENIE

1.   Organizator posiada ubezpieczenie OC.

2.   Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.
 2. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu Zawodów.
 3. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora i Sędziego Głównego biegu.
 4. Podpisując kartę zgłoszenia uczestnik niniejszym wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych zawartych w kuponie zgłoszeniowych ( zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1987 r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust .nr 133) przez organizatora do celów marketingowych.
 5. Protesty dotyczące imprezy można wnieść pisemnie na miejscu do Biura Zawodów lub w siedzibie Organizatora.
 6. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem :  www.tkkf.koszalin.pl

e-mail: ktkkf@wp.pl  tel. 691 116 224.

 

BIEGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

ROZKŁAD MINUTOWY

Przedszkola:

15.05 dziewczęta - rocznik  2011 i młodsi -  200m 

15.10 chłopcy - rocznik  2011 i młodsi -  200m

Szkoły podstawowe:

15.15   dziewczęta - rocznik 2010 ( 8 lat ) -  400m

15.20   chłopcy - rocznik 2010 ( 8 lat ) -  400m

15.25  Ceremonie wręczania nagród w biegach dzieci.

15.35   dziewczęta - rocznik 2009 ( 9 lat ) - 400m

15.40   chłopcy - rocznik 2009 ( 9 lat ) - 400m

15.45   dziewczęta - rocznik 2008 (10 lat) -  400m

15.50   chłopcy - rocznik 2008 (10 lat ) - 400m

15.55  Ceremonie wręczania nagród w biegach dzieci.

16.10   dziewczęta - rocznik 2007 (11 lat ) - 800m

16.15   chłopcy - rocznik 2007  (11 lat ) - 800m

16.20   dziewczęta - rocznik 2006 (12  lat ) - 800m

16.25   chłopcy - rocznik 2006 (12 lat ) - 800m 

16.30  Ceremonie wręczania nagród w biegach dzieci.       

16.40   dziewczęta - rocznik 2005 (13 lat ) - 800m  

16.45   chłopcy - rocznik 2005 (13  lat ) - 800m

16.50   dziewczęta i chłopcy - rocznik 2004 – 2003 – 800m

16.55   dziewczęta i chłopcy - rocznik 2002 – 2001 – 800m

17.00   Ceremonie wręczania nagród w biegach dzieci.

NAGRODY:

W 18  biegach dzieci i młodzieży indywidualnie:

za miejsce I – puchar, medal, dyplom, upominek.

za miejsca II - III medal, dyplom, upominek

za miejsca IV - VI - dyplom, upominek

3. Zgłoszenia do biegów dzieci i młodzieży:

Dzieci i młodzież startuje z wypełnionymi kartami uczestnictwa bez obowiązku wcześniejszego zgłaszania uczestników. Karta uczestnictwa zawierać będzie: imię, nazwisko, nr szkoły/klub, rok urodzenia, podpis prawnego opiekuna.