Regulamin

I Mikołajkowe zmagania sportowe o nagrody Rektora

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie.

I Mikołajkowy Marsz Nordic Walking o Złote Kije Rektora PWSZ w Koszalinie

I Mikołajkowy Bieg o Puchar Rektora PWSZ w Koszalinie

I. CEL IMPREZY

Promocja Miasta i Gminy Koszalin na terenie kraju.

Popularyzacja nordic walking i biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia wśród studentów PWSZ, Słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz mieszkańców Koszalina.

II. TERMIN I MIEJSCE

6 grudnia 2017 r - Koszalin – ul. Sybiraków

III. PROGRAM MINUTOWY

godz. 16.00 - 17.45 - sekretariat zawodów

godz. 16.50 – uroczyste otwarcie

godz. 17.00 – start nordic walking 3,2km

godz. 17.30 – uroczyste podsumowanie nordic walking

godz. 18.00 – start biegu 5km

godz. 18.45 - uroczyste podsumowanie biegu

IV. ORGANIZATOR

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

V. WSPÓŁORGANIZATORZY

Gmina Miejska Koszalin

Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

VI. ZAPISY

 1. On-line do dnia 05.12.2017r. do godziny 23:00 lub do osiągnięcia limitu startujących 200 osób opłaconych w biegu i 50 osób (bezpłatnie) w Nordic Walking przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.biegikoszalin.pl ,
 2. W przypadku osiągnięcia limitu startujących, lista zostanie zamknięta bez możliwości zgłoszeń w dniu zawodów.
 3. W biurze zawodów - weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów przy ulicy Sybiraków (Wodna Dolina), które czynne będzie:

06 grudnia 2017 r. od godz. 16.00 – 17.45

VII. OPŁATA STARTOWA

            Udział w zawodach nordic walking bezpłatnie.

Opłata startowa za udział w biegu:

- 20 zł do dnia 05.12.2017r.

- 30 zł w dniu zawodów

osoby poniżej 18 roku płacą 50% opłaty startowej

studenci PWSZ udział bezpłatny

Wpłaty dokonywać na konto:

Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, ul. Jedności 4; 75-401 Koszalin Numer konta 05 1020 2791 0000 7802 0064 0508 z dopiskiem: „Opłata startowa - Bieg PWSZ” imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia

OPŁATA STARTOWA NIE PODLEGA ZWROTOWI, ANI PRZEKAZANIU NA INNE OSOBY.

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora www.biegikoszalin.pl

3. W biegu mogą brać udział osoby od 13 roku życia.

4. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

W zawodach nordic walking będą prowadzone klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn oraz klasyfikacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

W biegu głównym na dystansie 5 km będą prowadzone klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn oraz następujące kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

K/M 13-17 lat

K/M 18-29 lat

K/M 30-39 lat

K/M 40-49 lat

M 50-59 lat     K 50+

M 60-69 lat

M 70 +

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

5. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu i marszu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

6. Przy weryfikacji osoby nieletniej uczestniczyć musi ich opiekun prawny.

7. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

8. Organizator zapewnia bezpłatne wypożyczenie kijków do nordic walking w dniu zawodów (na podstawie dowodu osobistego).

X. WYRÓŻNIENIA

Nordic Walking

INDYWIDUALNIE

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn

 • za miejsca I złote kije Rektora PWSZ
 • za miejsca II i III upominek

W klasyfikacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku (nie dublują się z klasyfikacją generalną)

 • za miejsca I – III upominek

Bieg 5km

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

 • za miejsca I – III puchar

W kategoriach wiekowych (nie dublują się z klasyfikacją generalną):

 • za miejsca I – III dyplom

WSZYSCY UCZESTNICY BIEGU GŁÓWNEGO I NORDIC WALKING OTRZYMAJĄ CZAPKI MIKOŁAJA

PIERWSZE 50 OSÓB NA MECIE ZAWODÓW NORDIC WALKING OTRZYMA PAMIĄTKOWE ODLEWANE MEDALE.

XI. TRASA

 1. START i META Koszalin przy ul. Sybiraków (Wodna Dolina)
 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 3. Trasa przebiega po nawierzchni twardej oraz alejkach parkowych wokół zalewu.

XII. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XIII. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody
 13. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
 14. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 15. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać studenci PWSZ oraz wolontariusze.
 16. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.

Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : www.biegikoszalin.pl, www.pwsz-koszalin.pl

Dyrektor imprezy Mirosław Bierkus tel. 508 253 259